Memasuki era keterbukaan (perdagangan bebas) dan industrialisasi, diperlukan manusia-manusia yang bermutu, baik dari segi keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ), maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan tetap bertumpu pada kepribadian yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila.

 

Pembangunan pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi mahasiswa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bagi masyarakat, bangsa dan Negara, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bagi masyarakat, bangsa dan negara.

 

STKIP Arrahmaniyah Depok setelah mendapat legalitas formal melalui SK MENDIKBUD NOMOR : 168/D/O/1998 tanggal 20 November 1998 untuk membuka Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), S1 Pendidikan Biologi dan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Serta S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Dan  selanjutnya telah melaksanakan perpanjangan izin operasional secara berkala, melaksanakan akreditasi sesuai dengan kelayakan sebuah perguruan tinggi, harus mampu mempertahankan eksistensi penyelenggaraan pendidikannya dalam menciptakan tenaga Pendidik dan kependidikan yang dapat dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

 

Tiada gading yang tak retak, tiada upaya tanpa usaha, tiada usaha tanpa perjuangan, tiada perjuangan tanpa doa, dan tiada doa tanpa hidayah. Kesemua urusan akan kembali kepada Allah SWT.

 

Depok,

Ketua STKIP Arrahmaniyah

Dr. H. Mohamad Abduh, MM, M.Si

"Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah” - Ki Hajar Dewantara -